Privacy en AVG


Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt.  De Stichting FunDiving begrijpt dat de AVG-wetgeving ook op de Stichting van toepassing is en wij beschikken inmiddels over een verklaring dat onze Stichting aan eisen voldoet. Zo hebben wij onze deelnemers, vrijwilligers en begeleiders gevraagd een AVG verklaring in te vullen en wij hebben een Privacy verklaring opgesteld. Deze verklaring delen wij graag via onze website.

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van de Stichting Gehandicaptenduiksport FunDiving gevestigd te Lelystad, Jol 14-37, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 37121650 hierna te noemen:

`de Stichting`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: privacy.fundiving@gmail.com.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ont-
vangers  
         
Onderzoeken of u lid kan worden en het uitvoeren van de lidmaatschapsovereen-komst. Voor- achternaam, adres, Geboortedatum, telefoonnummer, E-mail, BSN
(kopie paspoort)  
Uitvoering van het lid-maatschap + inzet als vrijwilliger Indien u lid wordt gedurende de looptijd van het lidmaat- schap. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk
verwijderd
binnen 6 maanden
Voor de aanvraag van een VOG
Administratie Voor- achternaam, adres, telefoonnummer, E-mail , Bank-Betaalgegevens, VOG, datum duikkeuring   Uitvoering van de overeen- komst Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en tot 2 jaar daarna,
daarna alleen in de financiële
administratie voor 7 jaar.
N.v.t.

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief Voor- achternaam, E-mail Uitvoering vd overeen-komst   Zolang als men aangemeld is. Binnen de
Stichting
Versturen berichten van derden, waaronder sponsoren. Voor- achternaam, E-mailToestem-ming Zolang als men aangemeld is. Sponsoren, andere (sport) verenigingen of stichtingen
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap.
Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.
Voor- achternaam, adres Telefoonnummer E-mail adres   Toestem-ming Zolang als de toestemming niet is ingetrokken. N.v.t.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Stichting uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het lidmaatschap die de Stichting met u heeft (denk aan het opvragen van een VOG of opgave bestuursleden aan de KvK), tenzij de Stichting wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Beveiliging persoonsgegevens

De Stichting treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de Stichting. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De Stichting raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende Privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Stichting past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. De Stichting raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Stichting er alles aan doen haar deelnemers en vrijwilligers per e-mail, nieuwsbrief en via de website te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Stichting wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:        Het bestuur van de Stichting

E-mail:                          privacy.fundiving@gmail.com

Telefoonnummer:          (06) 264 745 69

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.