Ongewenste omgangsvormen

Bij Stichting Gehandicaptenduiksport FunDiving moet ieder lid, instructeur of begeleider in een gezonde- en veilige omgeving kunnen sporten of trainen. Het streven is een gezonde- en veilige inrichting van de sportaccommodatie. Gedrag of taalgebruik dat, door personen verbonden aan Stichting Gehandicaptenduiksport FunDiving als ongewenst of intimiderend wordt ervaren, is niet toegestaan. Ongewenst gedrag heeft immers gevolgen voor de betrokkene(n), de sfeer, de sportieve prestaties, het imago van de Stichting en de duiksport in het algemeen. De Algemene Wet Gelijke Behandeling verplicht dergelijk ongewenst gedrag tegen te gaan.

Het beleid van het bestuur van Stichting Gehandicaptenduiksport FunDiving is gericht op het tot stand brengen en onderhouden van een sfeer waarin geen ruimte is voor vormen van ongewenst gedrag. Gebeurtenissen die daarop betrekking hebben, zullen snel en diepgaand worden onderzocht. De persoon of personen waarnaar onderzoek wordt gedaan, dienen op de hoogte te worden gesteld.

Tegen personen betrokken bij de Stichting die zich schuldig maken aan ongewenst gedrag of daartoe aanwijsbaar aanleiding geeft, worden maatregelen genomen, in het ergste geval leidend tot royement.

Binnen de Stichting hebben wij twee interne vertrouwenspersonen, een vrouwelijke en een mannelijke vertrouwenspersoon. Hierover worden onze leden en vrijwilligers via de Nieuwsbrief geïnformeerd. De twee interne vertrouwenspersonen kunnen eventueel doorverwijzen naar een externe vertrouwenspersoon of adviseren over een andere interventie of hulpverlener.