Hoe het allemaal is begonnen

Hoe het allemaal begon

Fred Snijders (1952 –2011)kwam in 1995 in contact met een groep gehandicapten die het leuk vond om te duiken. Hij heeft deze groep tijdens diverse duiken begeleid. Dit was de start van stichting Gehandicaptenduiksport West-Friesland een organisatie die zich in ging zeten om het voor meer mensen met een beperking mogelijk te maken om te duiken.

Historie:Fun Diving is opgericht in november 2005 door F.H. Snijders (voorzitter), R.M. van Nobelen (secretaris), M. Gorissen (penningmeester), M. Jong (bestuurslid) en S.J. de Vries (bestuurslid) als Stichting Gehandicapten duiksport West Friesland, tevens handelend onder de verkorte naam: Stichting Fun Diving. Tussen 2005 en 2011 hebben zich enkele wisselingen in het bestuur voorgedaan waarbij tot oktober 2011 het bestuur samengesteld was met F.H. Snijders (voorzitter), I. Snijders (secretaris), M. Gorissen (penningmeester), M. Jong (bestuurslid) en C. Bron (bestuurslid). Na het overlijden van F.H. Snijders in oktober 2011 is de structuur van Fun Diving omgezet naar een organisatie zoals weergegeven in Figuur 1.

Fun Diving: De statutaire naam van Fun Diving is Stichting Gehandicaptenduiksport West-Friesland. Fun Diving is ingeschreven onder kvk  37121650.  In 2017 is het secretariaat van Fun Diving gevestigd op Karveel 59-27, 8242WH te Lelystad.  De domeinnaam van Fun Diving is www.fundiving.nl

Om het werk uit te dragen en meer bekendheid te geven is Fred gaan samenwerken met de IAHD. Daarmee samen heeft hij allerlei activiteiten georganiseerd zoals duikclinics en open dagen om de duiksport voor gehandicapten te promoten. Daarmee maakte hij niet alleen gehandicapten maar ook instructeurs enthousiast om samen duikactiviteiten op te zetten.

In 2008 is in samenwerking met de stichting “de 7-sprong” een maal per maand een vast duikuurtje gestart voor mensen met een beperking. Hieraan doen mensen mee met zeer uiteenlopende beperkingen zoals mensen met een verstandelijke beperking, syndroom van down en autisten.

Het enthousiasme uit deze groep heeft er toe geleid dat wij in 2013 een groep in Dronten is gestart: Dronten@fundiving.nl

Inmiddels kunnen we dankzij de goede samenwerking met het IAHD zowel deelnemers als begeleiders opleiden waarmee we het werk van Fred voort zetten.

Visie, missie en strategie

Missie: Fun Diving wil de duiksport toegankelijk maken voor mensen met een beperking om hen te laten genieten van deze mooie sport, die zoveel te bieden heeft.

Visie: Fun Diving streeft er naar om in elke Nederlandse provincie projecten te organiseren voor mensen met een beperking waarbij duikactiviteiten van structurele aard plaatsvinden. Om dit doel te bereiken werken we met vrijwilligers uit heel Nederland die aangesloten zijn bij erkende duikorganisaties en binnen Fun Diving opgeleid worden. De duikactiviteiten van Fun Diving worden opgezet vanuit een non-profit oogmerk waarbij de fondsen per project kosten dekkend moeten zijn. Om deze duikactiviteiten mogelijk te maken ten behoeve van deelname van mensen met een beperking worden continue sponsors gezocht.

Strategie: Fun Diving promoot de gehandicapten duiksport welke onderdeel is van de groep aangepaste sporten die uitgevoerd kunnen worden door onze doelgroep: mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.  Promotie vindt plaats door het benaderen van o.a. instellingen, dagverblijven en revalidatiecentra voor het organiseren van workshops en het organiseren van structurele duikactiviteiten en duikopleidingen met de volgende doelen:  •  de opinie over sportduiken binnen de doelgroep te verbeteren,  •  kennis maken met de mogelijkheden van het sportduiken als activiteit en als mogelijk onderdeel van therapie of behandeling  De activiteiten worden op projectmatige basis door Fun Diving georganiseerd met behulp van vrijwilligers. Om draagkracht binnen Fun Diving te creëren worden onze vrijwilligers opgeleid tot uitstekende gespecialiseerde duikbegeleiders op het hoge niveau waardoor zij inzetbaar zijn volgens de officiële regels van de duikorganisaties.

Strategische doelstellingen: • Per jaar wordt er gestreefd om enkele nieuwe structurele projecten op te zetten met duikactiviteiten verdeeld over verschillende provincies in Nederland om landelijke bekendheid te verkrijgen. Voor deze projecten worden vrijwilligers binnen de betreffende regio gezocht om op deze manier de capaciteit binnen Fun Diving te vergroten en de reis- en duikbelasting van de vrijwilligers te beperken  • Nieuwe vrijwilligers krijgen de mogelijkheid om binnen Fun Diving een bijscholing van de IAHD en DAN te volgen om op deze manier zo snel mogelijk inzetbaar te zijn als gespecialiseerde instructeur of begeleider.  • Jaarlijks wordt de mogelijkheid van een (deels) gesponsorde duikreis onderzocht voor de cursisten die duiken bij de projecten van Fun Diving.

Organisatie

 De vergaderfrequentie van het bestuur en van de stuurgroep is 3 maandelijks waarbij er tussen de vergadering van het bestuur en van de stuurgroep een periode van circa 6 weken gehouden wordt waardoor het bestuur in ieder geval 1 maal per 6 weken een contactmoment heeft.

Werkwijze Fun Diving organiseert duikactiviteiten voor mensen met een beperking. Dit doet zij door regionale projecten op te starten waarbij gebruik gemaakt wordt van duikinstructeurs en begeleiders uit die regio. De kosten van de projecten worden door middel van sponsoring en een bijdrage van de cursisten betaald. Door per project sponsoring te vinden, kan er verschil per project optreden voor wat betreft de kosten voor de cursisten al wordt er naar gestreefd om het verschil tussen de bijdrage per project en de totale bijdrage van de cursisten zo klein mogelijk te houden. Naast de projecten organiseert Fun Diving ook workshops voor instellingen en organisaties die kennis willen maken met duiken als sport of als eenmalige activiteit. Deze workshops moeten kostendekkend zijn.  De vrijwilligers bij een project en eventuele duikbuddy’s van cursisten worden binnen Fun Diving opgeleid tot volledig inzetbare vrijwilligers en duikers.

Vrijwilligers De vrijwilligers van Fun Diving worden per regio gezocht. Naast de duikende (en begeleidende) vrijwilligers kent Fun Diving ook vrijwilligers die niet begeleiden en opleiden, maar andere taken binnen de stichting uitvoeren. De meeste vrijwilligers voeren activiteiten in het water uit in de vorm van het begeleiden van cursisten. De vrijwilligers kunnen van verschillende duikorganisaties komen, maar krijgen tijdens hun opleidingstraject een IAHD training waardoor ze als volledig opgeleide instructeur of begeleider ingezet kunnen worden. Om met jeugdige cursisten te mogen werken (<14 jaar) is het noodzakelijk om een scubadoe applicatie (of een vergelijkbare opleiding van een niet NOB organisatie) te hebben naast het aanwezige instructeur brevet.

De NOB voorziet in deze applicatie. Fun Diving heeft tevens de mogelijkheid om de instructeurs en begeleiders op te leiden tot DAN (Divers Alert Network) BLS (Basic Live Support), DAN O2 provider en DAN AED provider. Hiermee wordt de veiligheid en het starten van een hulpverlening vanuit de vrijwilligers zoveel als mogelijk afgedekt. Alle vrijwilligers die in contact komen met cursisten van Fun Diving hebben een verklaring omtrent gedrag (VOG).